اصول و فنون مذاکره

دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره تجاری

جهان فراصنعتی در حال تحول و دگرگونی است و بنگاه‌های اقتصادی امروز برای رویارویی مؤثر با چالش‌های جدید بایستی به قابلیت‌ها و توانائی‌های تازه‌ای مجهز شوند. فن بیان و اصول مذاکره مهارتی است که شما با استفاده از تمام اجزای ارتباطی خود برای برقراری ارتباط و انجام مذاکره موفق بکار می‌برید.


هدف دوره

- آشنایی با اصول مذاکره و فن بیان و سخنوری

- درک اهمیت یک مذاکره و ارتباط مؤثر

- آشنایی اصولی گزارش‌نویسی و قراردادهای تجاری


سرفصل مطالب

تعریف و اهمیت مذاکره

مفاهیم ارتباطات و رفتارشناسی

زبان بدن و ارتباط غیرکلامی

تعارض و سبک‌های رفتاری مواجهه با آن

انواع مذاکره

برنامه‌ریزی مذاکره

گزارش نویسی

مذاکره چندجانبه و نظریه بازی‌ها

قراردادهای تجاری