_گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

ردیفرشته گرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1فیزیولوژی ورزشیفیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی1397-98تیرماه 1398
2فیزیولوژی ورزشیفیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی1398-99مهر 1398