_گرایش طراحی کاربردی

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی

ردیفرشته گرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مهندسی مکانیکطراحی کاربردی1397-98تیرماه 1398
2مهندسی مکانیکطراحی کاربردی1398-99مهرماه 1398