منوی سایت

_گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی

ردیفرشته گرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مدیریت ورزشیمدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی1397-98تیرماه 1398
2مدیریت ورزشیمدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی1398-99مهر ماه 1398