برنامه ارائه دروس (چارت درسی) علوم دامی گرایش تغذیه دام

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته علوم دامی گرایش تغذیه دام

ردیفرشته گرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1علوم دامیتغذیه دام1397-98تیرماه 1398
2علوم دامیتغذیه دام1398-99مهرماه 1398