_گرایش خانواده

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته مشاوره گرایش خانواده

ردیفرشته گرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مشاورهخانواده1397-98تیرماه 1398
2مشاورهخانواده1398-99مهرماه 1398