_گرایش طراحی فرآیند

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند

ردیفرشته گرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مهندسی شیمیطراحی فرآیند1397-98تیرماه 1398
2مهندسی شیمیطراحی فرآیند1398-99مهرماه 1398