_گرایش آب و سازه های هیدرولیکی

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته مهندسی عمران گرایش آب و سازه های هیدرولیکی

ردیفرشته گرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مهندسی عمرانآب و سازه های هیدرولیکی1397-98تیرماه 1398