برنامه ارائه دروس (چارت درسی)  توسعه روستایی

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته توسعه روستایی

ردیفرشته سال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1توسعه روستایی1397-98تیرماه 1398
2توسعه روستایی1398-99مهرماه 1398