دپارتمان مدیریت

هدف دپارتمان

تحولات اقتصادی، اجتماعی و فناوری قرون اخیر در سطح جهان از جمله ایران ضرورت‌های را برای ارتقا قابلیت‌ها و سطح کارآیی منابع انسانی به‌ ویژه مدیران سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به وجود آورده است. اساسی‌ترین مأموریت دپارتمان مدیریت موسسه آموزش عالی آزاد چاوش تربیت مدیران کارآمد برای مواجهه با دگرگونی‌ها و تحولات محیط می‌باشد تا بتوانند نقش خود را در پیشبرد وظایف سازمانی و اجتماعی و حفظ و حراست ارزش‌های جامعه خود به درستی ایفا نمایند.

استراتژی دپارتمان در راه نیل به هدف مذکور گسترش آموزش‌های علمی و مهارتی در کنار آموزش‌های نظری و دانشگاهی است تا دانش‌آموختگان ظرفیت تبدیل به عمل و دانایی به توانایی را کسب نمایند.


دوره‌های آموزشی

MBA

mini MBA

کارآفرینی

اصول و فنون مذاکرات و قراردادها

مهارت‌های بازرگانی به زبان انگلیسی