انتصاب دکتر نصیری قیداری به سمت سرپرست دانشگاه شهیدبهشتی

دکتر نصیری قیداری به سمت سرپرست دانشگاه شهیدبهشتی منصوب شده است...