مدیریت و کارآفرینی

کارآفرینی (Entreprenourship) عبارت است از فعالیت مخاطره‌پذیری که هسته اصلی آن نوآوری در مدیریت کسب و کار، خدمت، فرایند و محصول بوده و نتیجه آن دستیا