نخستین ماموریت اسپیس ایکس در ۲۰۲۰

اسپیس ایکس ۶۰ ماهواره استارلینک را همراه یک موشک فالکون ۹ به فضا فرستاد...